Coșul tău
0
ro

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate
Compania Dicton-AS SRL, Brandul Trenwood, denumita generic in cele ce urmeaza si Furnizor, in calitate de autor/Furnizor/administrator al website-urilor www.trenwood.com si www.trenwood.shop , in continuare website, respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre dumneavoastra atunci cand utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop in care a creat si aplica prezenta Politica de confidentialitate. 
Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Politicii de confidentialitate, Termenilor de utilizare si Politicii Cookies, implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea si reprezinta intreaga intelegere (contractul) dintre parti. Propietarul isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul website-ului, precum si Politica de confidentialitate, fara nici un fel de notificare prealabila. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati. 
In cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denota genul masculin includ femininul, si cuvintele care denota genul feminin includ masculinul.
DEFINITII

 • "Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("Persoana vizata"). O persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2."Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
 • colectarea - strângerea, adunarea ori primirea datelor cu caracter personal prin orice mijloace legale şi din orice sursă;
 • înregistrarea - consemnarea datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automat ori neautomat, care poate fi registru, fişier automat, baza de date sau orice formă de evidenţă organizată, structurată ori ad-hoc sau într-un text, înşiruire de date ori document, indiferent de modalitatea în care se înscriu datele;
 • organizarea - ordonarea, structurarea sau sistematizarea datelor cu caracter personal, conform unor criterii prestabilite, potrivit atribuţiilor legale ale operatorului, în scopul eficientizării/optimizării activităţilor de prelucrare a acestora;
 • stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, inclusiv prin efectuarea copiilor de siguranţă;
 • adaptarea - transformarea datelor cu caracter personal colectate iniţial, conform criteriilor prestabilite şi scopurilor pentru care au fost colectate;
 • modificarea - actualizarea, completarea, schimbarea, corectarea ori refacerea datelor cu caracter personal, în scopul menţinerii caracteristicilor de exactitate, realitate, actualitate;
 • extragerea - scoaterea unei părţi din categoria specifică de date cu caracter personal, în scopul utilizării acesteia, separat şi distinct de prelucrarea iniţială;
 • consultarea - examinarea, vizualizarea, interogarea ori cercetarea datelor cu caracter personal, fără a fi limitate la acestea, în scopul efectuării unei operaţiuni sau set de operaţiuni de prelucrare ulterioară;
 • utilizarea - folosirea datelor cu caracter personal, în tot sau în parte, de către şi în interiorul operatorului, împuterniciţilor operatorului ori destinatarului, după caz, inclusiv prin tipărire, copiere, multiplicare, scanare sau orice alte procedee similare;
 • - a face disponibile date cu caracter personal către terţi prin comunicare, transmitere, diseminare sau punerea la dispoziţie în orice alt mod;
 • alăturarea - adăugarea, alipirea sau anexarea unor date cu caracter personal la cele deja existente, pe care nu le modifică;
 • - îmbinarea, unirea sau asamblarea unor date cu caracter personal separate iniţial, într-o formă nouă, pe baza unor criterii prestabilite, pentru scopuri anume determinate;
 • blocarea - întreruperea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • ştergerea - eliminarea sau înlăturarea, în tot sau în parte, a datelor cu caracter personal din evidenţe sau înregistrări, prin împlinirea termenului de păstrare, la atingerea scopului pentru care au fost introduse, caducitatea, inexistenţa, inexactitatea;
 • transformarea - operaţiunea efectuată asupra datelor cu caracter personal având ca scop anonimizarea ori utilizarea acestora în scopuri exclusiv statistice;
 • - aducerea la stare de neîntrebuinţare, în condiţiile legii, definitivă şi irecuperabilă, prin mijloace mecanice sau termice, a suportului fizic pe care au fost prelucrate date cu caracter personal.
3."Creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se afla persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
4."Pseudonimizare/date anonime" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor masuri tehnice şi organizatorice care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
5."Sistem de evidenta a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;
6."Operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ.
7."Persoana împuternicită de operator/procesator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
8."Destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
9."Parte terţă" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
10."Consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
11."Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
12."Date genetice" înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezulta în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;
13. “Platforma E-commerce” – website online store realizat de Consultant in cadrul Proiectului pentru Beneficiar
Legislatia in vigoare
Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu cerințele legislatiei in vigoare din Republica Moldova (denumită în continuare "legea aplicabilă") și recomandarile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).
Prelucrare date cu caracter personal
Utilizarea acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin inregistrarea pe Site si libera circulatie a acestor date, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare din Republica Moldova, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Formularul de inregistrare prezentat pe website-ul cere informatii prin care puteti fi identificat sau prin care va putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip "business contact". 
Orice persoana care viziteaza Site-ul si care ii transmite date sau informatii cu caracter personal prin intermediul acestui site isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele:
 • procesarea comenzilor sau cererilor dvs.
 • oferte de produse
 • solutionarea cererilor, intrebarilor sau reclamatiilor dvs.
 • realizarea unor studii de piata si de produs si marketingul produselor, al serviciilor Furnizorului si al serviciilor furnizorilor, partenerilor si distribuitorilor sai
 • alte activitati intreprinse de Furnizor si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului. Furnizorul va pastra confidentialitatea acestor informatii.


Furnizorul poate colecta informatii si le poate prelucra in date statistice referitoare la ce pagini accesati in interiorul Site-ului, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. Furnizorul poate folosi in cadrul Site-ului cookies, stocand temporar date cu caracter personal conform prevederilor Politiciii Cockie operează următoarele principii atunci când prelucrează date cu caracter personal:
 
• Datele personale sunt prelucrate din motive legale și rezonabile;
• Prelucrarea datelor cu caracter personal este limitată de obiective juridice predeterminate. Conținutul și volumul de date care trebuie procesate nu trebuie să fie excesive. Nu este permisă prelucrarea datelor incompatibile cu obiectivele de colectare a datelor;
• Bazele de date cu date cu caracter personal care trebuie prelucrate pentru scopuri inconsistente între ele nu vor fi consolidate;
• Este permisă numai prelucrarea datelor personale care îndeplinesc obiectivele de colectare a datelor;
• În timpul procesării datelor cu caracter personal, aceste date trebuie să fie corecte, suficiente și reale în raport cu obiectivele colectării datelor cu caracter personal. Datele inexacte sau insuficiente vor fi șterse sau elaborate acolo unde este necesar;
• Datele cu caracter personal nu vor fi stocate mai mult decât este cerut de obiectivele colectării datelor cu caracter personal;
• Datele trebuie să fie protejate împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, pierderii neintenționate, deteriorării și eliminării.
Politica de cookies 
In diferite sectiuni din Site se gasesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastra de email este folosita pentru a va trimite un raspuns si mesajul dumneavoastra este retinut pentru referinte viitoare in cazul in care decideti sa ne contactati din nou. Adresa dumneavoastra de e-mail si numele furnizat intra in categoria datelor tip "business contact", iar Furnizorul le va putea utiliza, inclusiv in a le furniza unor terti, avand acceptul dumneavoastra. 
Propietarul poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este cerut de lege sau in cazurile de buna credinta in care aceste actiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea si apararea drepturilor de proprietate ale Propietarului si ale site-urilor sale web, sau (c) actionarea in circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei personale a angajatilor, clientilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice. 
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi utilizate in scopul pentru care au fost furnizate: pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali. 
De asemenea, Furnizorul va furniza datele cu caracter personal ale utilizatorilor/clientilor si altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat (companii care presteaza servicii de curierat, procesatorii de plati), dar numai dupa ce compania noastra s-a asigurat printr-un contract ca aceste informatii sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare. Printre companiile cu care Furnizorul se afla in parteneriat se pot afla furnizori de servicii de marketing, furnizori de servicii de telemarketing sau de alte servicii asemanatoare, companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor. 
Atunci cand suntem solicitati sa furnizam date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvaluite doar acele date necesare indeplinirii obiectului solicitarii. 
Propietarul nu vinde, nu schimba sau nu inchiriaza date cu caracter personal catre terti. 
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate in platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legislatiei in vigoare din Republica Moldova, catre institutiile abilitate. 
Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.  
Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul Furnizorul are dreptul de a opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date. Utilizatorii/clientii beneficiaza de dreptul de acces si de interventie asupra datelor. De asemenea, ei au dreptul de a se adresa justitiei si dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale. 
Clientii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si dreptul de a solicita stergerea datelor cu exceptia situatiilor prevazute de lege. 
Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de email [email protected]
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil. Daca aveti intrebari legate Politica de Confidentialitate sau doriti sa fiti informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de catre Propietar si care va privesc direct, va rugam sa ne contactati. 
Webite-ul indeplineste setul de standarde rezultate din dispozitiile legale ce privesc comerțul electronic dar si din bunele practici din domeniu dezvoltate, standarde ce pot fi consultate aici.
Setul de recomandari din prezentul document poarta integral caracter consultativ. Consultantul nu poarta raspundere pentru datele de contact ale Beneficiarului, business procese interne implementate pentru a se conforma cu regulamente existente cu privire la Date cu caracter personal si formulari lingvistice finale ce urmeaza sa fie aplicate pina la urma pe online store al Beneficarului.